Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум

ПОРІВНЯННЯ ВИМІРЯНИХ І РОЗРАХОВАНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ ВІД ДВИГУНІВ В АЕРОПОРТУ

Вступ

Вплив повітряного транспорту на атмосферу – об'єкт численних досліджень, але лише в деяких з них розглядається забруднення атмосферного повітря в районі аеропорту. В аеропортах вимі- рюють концентрації основних забруднюючих речовин (ЗР) – діоксиду вуглецю, оксидів азоту, діоксидів сірки, вуглеводнів і зважених части- нок, а також використовують розрахункові моде- лі (EDMS, LASPORT і ALAQS) для побудови полів концентрацій ЗР у районі аеропорту. Інвентаризація джерел викидів не завжди достові- рна, оскільки на території аеропорту експлуатуєть- ся велика кількість різних емісійних джерел.

Для вдосконалення процедур інвентаризації і оцінки джерел забруднення повітря в Міжнарод- ному аеропорту «Афіни» (МАА) були виконані вимірювання в межах міжнародного проекту «ЕСATS» 13−25 вересня 2007 р. за допомогою устаткування, наданого організаціями-учасни- ками:

− Інститутом метеорології і кліматології, Гарміш – Партенкирхен, Німеччина (DOAS, FTIR системи вимірювань), IFU;

− Національним університетом, Афіни, Греція (устаткування на станціях моніторингу в районі МАА), NKUA;

− Вюпертальським державним університетом (DOAS, устаткування для вимірювання CO, CO2), BUW.

Результати експерименту були використані для перевірки достовірності комплексної розрахун- кової моделі НАУ, покладеної в основу програми PolEmiCa [1].

Повна версія