Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум
Учебные пособия. Книги


"Екологічне право України". Підручник

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права. Основу Загальної частини становлять теми, в яких висвітлюються питання предмета, джерел та системи цієї самостійної галузі права, розкриваються екологічні права та обов'язки громадян, розглядаються особливості права власності на природні ресурси та права при­родокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, системи органів і функцій управління природокористуванням та охороною довкілля, економіко-правового механізму та юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства. До складу Особливої частини включені теми, присвячені висвітленню особли­востей, притаманних окремим видам права природокористування, відтворення при­родних ресурсів та охорони довкілля.
Автори підручника: А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов, Г.В. Анісімова, В.І. Гордєєв, С.В. Размєтаєв, А.К. Соколова, Д.А. Суржан, О.М. Ткаченко, В.О.Чуйков, С.В. Шарапова, В.С. Шахов


"Экология". Учебное пособие

Пособие содержит сведения об истории становления экологии как самостоятельной науки, об экосистемах, о месте и роли человека в биосфере, о характеристике и составе биосферы, об экологических законах и принципах, о нормативно-правовой основе рационального природопользования.
Лебедева М. И., Анкудимова И. А. Экология: Учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 80 с.


"Теоретическая и прикладная экология". Учебное пособие.

В учебном пособии рассмотрены актуальные вопросы совре­менной экологии: системный подход к изучению экосистем и ос­новные концепции современной экологии, обсуждаются пробле­мы прикладной экологии и устойчивого развития экосистем раз­ного масштаба.
Розенберг Г.С., Рянский Ф.Н. ,Теоретическая и прикладная экология: Учебное пособие. — 2-е изд. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2005


"Основи екології". Курс лекцій.

В курсі лекцій подані основи екології, в тому числі класичної та неоекології. Робота написана з позицій хімічних основ екології. Роз- глядаються питання забруднення біосфери, урбоекології, альтерна- тивної енергетики, хіміко-технологічних систем очищення промис- лових та побутових стоків і газових викидів, екологічні проблеми України і Подільського регіону та інженерні шляхи їх вирішення тощо.
Петрук В.Г. П 91 Основи екології. Курс лекцій. – Вінниця: ВНТУ, 2006

1 | 2
Последние публикации


Эконовости