Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум
ДИНАМІКА ХЛОРОФІЛУ У ЛИСТКАХ PLATANUS ORIENTALIS L. ТА P. ACERIFOLIA WILLD. ЗА УМОВ ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА

Н. В. Капелюш

Запорізький національний університет

Проведено дослідження стану пігментної системи рослин Platanus orientalis та P. acerifolia в умовах забруднення середовища промисловими викидами. Встановлено, що більша стійкість зе- лених пігментів до промислового забруднення виявлена в листках Platanus acerifolia порівняно з листками дерев Platanus orientalis. Визначено, що кількість хлоропластів на одиницю площі в клітинах листків обох видів платанів зменшується.

The state of pigmentary system of plants Platanus orientalis and P. acerifolia under conditions of environmental pollution was studied. Green pigments in leaves of Platanus acerifolia are more resistant to environmental pollution in comparison with Platanus orientalis leaves. The abundance of chloroplasts per a unit of area decreases in leaves of both plane-tree species.

Вступ

Важкі метали (за темпами їх надходження у біосферу та рівнем токсичності) порівняно з іншими інгредієнтами промислових викидів становлять найбільшу загро- зу для середовища [13; 14]. Поступове нагромадження металів у ґрунті призводить до виникнення техногенних геохімічних аномалій, розміри яких невпинно зростають із збільшенням масштабів та інтенсивності антропогенного впливу [12]. Забруднення ва- жкими металами негативно впливає на рослинність промислових регіонів: знижується її продуктивність, гальмується ріст, порушуються фізіологічні процеси [7; 9; 13].

Деревні насадження міста Запоріжжя перебувають під впливом викидів заводів “Запоріжсталь”, “Дніпроспецсталь” і коксохімічного, що охоплюють повний мета- лургійний цикл, насамперед агломераційне, коксохімічне, доменне, мартенівське, електросталеплавильне, прокатне та інші виробництва. Додамо, що підприємства чорної металургії належать до основних і найбільш масивних джерел забруднення навколишнього середовища. Могутні металургійні заводи щодоби викидають сотні тонн пилу і газів, у тому числі сірчаний ангідрид, двооксид вуглецю, феноли, оксиди азоту, сірководень, бензол, аміак, піридин, миш’як та інші сполуки, забруднюючи атмосферне повітря в радіусі 6–12 км [9].

Внаслідок того, що забруднення атмосфери збільшується, надзвичайно акту- альними є пошуки шляхів нейтралізації цієї згубної дії. Важлива роль у зниженні рівня забруднення належить зеленим рослинам. Так, останнім часом все частіше в озелененні промислових територій використовують дерева роду Platanus.

Встановлено, що надлишок важких металів у листках спричинює як зменшен- ня, так і збільшення вмісту в них хлорофілу [3; 13–15], що залежить від рівня толе- рантності рослин і ступеня забруднення довкілля [1; 6]. Вміст пігментів та їх стан визначають і розвиток і активність фотосинтетичного апарата, а також продук- тивність, життєздатність і стійкість рослин [4; 8]. Тому мета нашої роботи – оцінити стан пігментної системи рослин Platanus orientalis L. та P. acerifolia Willd. в умовах забруднення середовища промисловими викидами.

Повна версія