Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
Про Червону книгу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст.201 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 805-VI ( 805-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.259 }

 
{ У тексті Закону: слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку; слова "державні органи" в усіх відмінках замінено словами "органи державної влади" у відповідному відмінку згідно із Законом N 805-VI ( 805-17 ) від 25.12.2008 }

 
Р о з д і л I
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Законодавство про Червону книгу України
 
     Відносини, пов'язані з веденням Червоної книги України, охороною, використанням та відтворенням рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), "Про рослинний світ" ( 591-14 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), "Про захист тварин від жорстокого поводження" ( 3447-15 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 805-VI ( 805-17 ) від 25.12.2008 }
 
Стаття 2. Завдання законодавства про Червону книгу України
 
     Завданням законодавства про Червону книгу України є регулювання суспільних відносин у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, з метою попередження зникнення таких видів із природи, забезпечення збереження їх генофонду.
 
     Стаття 3. Поняття Червоної книги України
 
     Червона книга України є офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів тваринного і рослинного світу та заходи щодо їх збереження і відтворення.
 
     Червона книга України є основою для розроблення та реалізації програм (планів дій), спрямованих на охорону та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до неї.
 
     Стаття 4. Об'єкти Червоної книги України
 
     Об'єктами Червоної книги України є рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.
 
     Стаття 5. Об'єкти Червоної книги України як природні ресурси загальнодержавного значення
 
     Об'єкти Червоної книги України належать до природних ресурсів загальнодержавного значення і підлягають особливій охороні на всій території України, у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.
 
     У передбаченому законом порядку права власників об'єктів Червоної книги України можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об'єктів, навколишнього природного середовища та захисту прав громадян.
 
     Стаття 6. Право державної і комунальної власності на об'єкти Червоної книги України
 
     Об'єкти Червоної книги України, які утримуються (зберігаються) підприємствами, установами та організаціями державної або комунальної форми власності, є об'єктами права відповідно державної або комунальної власності.
 
     Стаття 7. Право приватної власності на об'єкти Червоної книги України
 
     Об'єкти Червоної книги України, надані відповідно до закону з дозволу центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у приватну власність, розведені (отримані) у штучних умовах від законно набутих у приватну власність об'єктів Червоної книги України, а також ввезені в Україну з-за кордону або набуті в Україні в осіб, які мають право приватної власності на ці об'єкти, є приватною власністю юридичних або фізичних осіб.
 
     Законність набуття у приватну власність об'єктів Червоної книги України повинна бути підтверджена відповідними документами.

 
Р о з д і л II
 
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ,
РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ,
ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РІДКІСНИХ І ТАКИХ,
ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ, ВИДІВ
ТВАРИННОГО І РОСЛИННОГО СВІТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО
ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
 
Стаття 8. Державне управління, регулювання та контроль у
сфері охорони, використання та відтворення
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тваринного і рослинного світу,
занесених до Червоної книги України
 
     Державне управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, здійснюють Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства та їх територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень.
{ Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 805-VI ( 805-17 ) від 25.12.2008 }
 
     Органам місцевого самоврядування законами України можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України.
 
     Стаття 9. Повноваження органів державної влади що здійснюють управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України
 
     Повноваження органів державної влади, що здійснюють управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, визначаються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), "Про рослинний світ" ( 591-14 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), "Про захист тварин від жорстокого поводження" ( 3447-15 ), цим та іншими законами.
{ Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 805-VI ( 805-17 ) від 25.12.2008 }

 
Р о з д і л III
 
ОХОРОНА ТА ВІДТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТІВ
ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
 
Стаття 10. Охорона та відтворення об'єктів Червоної книги
України
 
     Охорона та відтворення об'єктів Червоної книги України - це комплекс організаційних, правових, економічних, наукових, інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, охорони та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу.
 
     Стаття 11. Забезпечення охорони та відтворення об'єктів Червоної книги України
 
     Охорона та відтворення об'єктів Червоної книги України забезпечуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, які є суб'єктами використання тваринного і рослинного світу, та громадянами відповідно до закону.
 
     Охорона об'єктів Червоної книги України забезпечується шляхом:
 
     установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, заборони або обмеження їх використання (добування та збирання) в господарських та військових цілях; { Абзац другий частини другої статті 11 в редакції Закону N 805-VI ( 805-17 ) від 25.12.2008 }
 
     урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-правових актів;
 
     систематичної роботи з виявлення місць їх перебування (зростання), проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій;
 
     пріоритетного створення заповідників, інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також екологічної мережі на територіях, де перебувають (зростають) об'єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу;
 
     створення центрів та "банків" для збереження генофонду зазначених об'єктів;
 
     розведення їх у спеціально створених умовах (зоологічних парках, розплідниках, ботанічних садах, дендрологічних парках тощо);
 
     урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги України під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно-планувальної документації, проведення екологічної експертизи.
 
     Відтворення об'єктів Червоної книги України забезпечується шляхом:
 
     сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, інтродукції та реінтродукції таких видів у природні умови, де вони перебували (зростали);
 
     утримання і розведення у штучно створених умовах.
 
     Охорона та відтворення об'єктів Червоної книги України забезпечуються також шляхом:
 
     здійснення необхідних наукових досліджень з метою розроблення наукових засад їх охорони та відтворення;
 
     установлення підвищеної адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження об'єктів Червоної книги України, заподіяння шкоди середовищу їх перебування (зростання);
 
     проведення освітньої та виховної роботи серед населення;
 
     здійснення інших заходів відповідно до законодавства.
 
     Перебування (зростання) на певній території рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, є підставою для оголошення її об'єктом природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення.
 
     Для забезпечення вирішення транскордонних та інших проблем охорони і відтворення об'єктів Червоної книги України здійснюється міжнародне співробітництво в цій сфері шляхом укладання і виконання відповідних двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, організації біосферних заповідників, створення на територіях, суміжних з іншими державами, міждержавних заповідників, національних парків, заказників та інших територій і об'єктів природно-заповідного фонду, проведення спільних наукових досліджень, обміну їх результатами.
 
     Види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів і Європейського Червоного списку, які перебувають (зростають) у природних умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, можуть заноситися до Червоної книги України або їм може надаватися інший особливий статус відповідно до законодавства.

 
Р о з д і л IV
 
ВЕДЕННЯ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
 
Стаття 12. Державний облік рідкісних і таких, що перебувають
під загрозою зникнення, видів тваринного і
рослинного світу, занесених до Червоної книги
України, та відомості про них
 
     Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної книги України, підлягають державному обліку в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
     Про кожний рідкісний і такий, що перебуває під загрозою зникнення, вид тваринного і рослинного світу, занесений до Червоної книги України, зазначаються такі відомості: назва (українською та латинською мовами), місце у системі класифікації тваринного і рослинного світу, категорія, наукове значення, поширення та чисельність (у тому числі за межами України) і причини їх зміни, місця перебування (зростання), загальна характеристика, заходи з охорони, вимоги щодо режиму збереження популяцій, відомості про розмноження або розведення в спеціально створених умовах, джерела відповідної інформації тощо. Щодо кожного виду тваринного і рослинного світу, занесеного до Червоної книги України, складається картосхема поширення, а також виготовляються його фотографії (малюнки).
 
     Форма подання відомостей в офіційному виданні Червоної книги України визначається Національною комісією з питань Червоної книги України.
 
     Відповідні відомості про зміст Червоної книги України, стан занесених до неї видів тваринного і рослинного світу підлягають широкому оприлюдненню, в тому числі через засоби масової інформації, доведенню до відома підприємств, навчальних закладів, наукових, виховних та інших установ і організацій.
 
     Не допускається оприлюднення відомостей про точне місце перебування (зростання) об'єктів Червоної книги України та інших відомостей про них, якщо це може призвести до погіршення умов охорони та відтворення цих об'єктів.
 
     Кабінет Міністрів України забезпечує офіційне видання та розповсюдження Червоної книги України не рідше одного разу на 10 років.
 
     Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища забезпечує оперативне доведення до відома заінтересованих органів державної влади, громадських організацій та громадян відомостей про зміни у переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, вжиття відповідних заходів щодо збирання та узагальнення отриманої науковими та іншими установами, підприємствами, організаціями і громадянами інформації про поширення, чисельність, стан об'єктів Червоної книги України, а також про факти їх знищення, пошкодження, загибелі чи захворювання тощо.
 
     Стаття 13. Категорії видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України
 
     Залежно від стану та ступеня загрози зникнення видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України, вони поділяються на такі категорії:
 
     зниклі - види, про які після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація про наявність їх у природі чи спеціально створених умовах;
 
     зниклі в природі - види, які зникли в природі, але збереглися у спеціально створених умовах;
 
     зникаючі - види, які перебувають під загрозою зникнення у природних умовах і збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій;
 
     вразливі - види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій;
 
     рідкісні - види, популяції яких невеликі і на даний час не належать до категорії зникаючих чи вразливих, хоча їм і загрожує небезпека;
 
     неоцінені - види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не віднесені до неї;
 
     недостатньо відомі - види, які не можна віднести до жодної із зазначених категорій через відсутність необхідної повної і достовірної інформації.
 
     Національною комісією з питань Червоної книги України можуть бути внесені пропозиції про встановлення й інших категорій видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України.
 
     Стаття 14. Визначення видів тваринного і рослинного світу для занесення до Червоної книги України
 
     Підставою для занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України є наявність достовірних даних про чисельність популяцій та їх динаміку, поширення і зміни умов існування, що підтверджують необхідність вжиття особливих термінових заходів для їх збереження та охорони.
 
     До Червоної книги України в першу чергу заносяться реліктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини.
 
     Пропозиції про занесення до Червоної книги України видів тваринного або рослинного світу можуть вносити відповідні науково-дослідні установи, державні і громадські організації, окремі фахівці, вчені. Ці пропозиції мають містити наукове обгрунтування необхідності занесення виду тваринного чи рослинного світу до Червоної книги України, відомості про його поширення, заходи, необхідні для збереження та відтворення у природних чи штучно створених умовах.
 
     Аналіз та узагальнення пропозицій щодо занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України здійснюються Національною комісією з питань Червоної книги України.
 
     Рішення про занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України приймається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища за поданням Національної комісії з питань Червоної книги України.
 
     Стаття 15. Організація ведення Червоної книги України
 
     Ведення Червоної книги України здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
     Методичне забезпечення ведення Червоної книги України здійснюється на основі використання відомостей, які містяться в кадастрах тваринного і рослинного світу, природно-заповідного фонду, літописах природи заповідників та національних природних парків, а також в інших науково-технічних інформаційних матеріалах.
 
     Наукове забезпечення ведення Червоної книги України, підготовку пропозицій про занесення до Червоної книги України та про виключення з неї рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, організацію наукових досліджень, розроблення заходів щодо збереження і охорони таких видів та контроль за їх виконанням, координацію відповідної діяльності органів державної влади та громадських організацій здійснює Національна комісія з питань Червоної книги України, яка створюється Кабінетом Міністрів України.
 
     До складу Національної комісії з питань Червоної книги України включаються провідні вчені Національної академії наук України, інших наукових установ, фахівці центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань лісового і мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства, інших органів виконавчої влади відповідно до їх повноважень і громадських організацій, статутами яких передбачена діяльність в охороні видів тваринного та/або рослинного світу.
{ Частина четверта статті 15 в редакції Закону N 805-VI ( 805-17 ) від 25.12.2008 }
 
     Персональний склад Національної комісії з питань Червоної книги України та Положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
     Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної комісії з питань Червоної книги України здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
 
     Стаття 16. Виключення видів тваринного і рослинного світу з Червоної книги України
 
     Види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної книги України, які внаслідок вжитих природоохоронних заходів на підставі результатів наукових досліджень визнані такими, що знаходяться поза загрозою зникнення, підлягають виключенню з Червоної книги України. Пропозиції про їх виключення з Червоної книги України розглядаються в тому ж порядку, що і при занесенні видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України.
 
     Стаття 17. Фінансування ведення Червоної книги України та заходів щодо збереження, охорони та відтворення видів тваринного і рослинного світу, занесених до неї
 
     Ведення Червоної книги України фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
     Заходи щодо збереження, охорони та відтворення видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших коштів відповідно до статті 42 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).

 
Р о з д і л V
 
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ
ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
 
Стаття 18. Основні вимоги щодо використання об'єктів
Червоної книги України
 
     Основні вимоги щодо використання об'єктів Червоної книги України встановлюються цим Законом, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), "Про рослинний світ" ( 591-14 ), "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), "Про захист тварин від жорстокого поводження" ( 3447-15 ), іншими нормативно-правовими актами.
{ Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 805-VI ( 805-17 ) від 25.12.2008 }
 
Стаття 19. Умови спеціального використання об'єктів
Червоної книги України
 
     Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища на підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень.
 
     Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України з метою отримання прибутку забороняється. { Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом N 805-VI ( 805-17 ) від 25.12.2008 }
 
     Порядок видачі та форма дозволів на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України визначаються центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

 
Р о з д і л VI
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ
ТА ВІДТВОРЕННЯ РІДКІСНИХ І ТАКИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ
ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ, ВИДІВ ТВАРИННОГО
І РОСЛИННОГО СВІТУ, ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ
КНИГИ УКРАЇНИ
 
Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства
у сфері охорони, використання та відтворення
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тваринного і рослинного
світу, занесених до Червоної книги України
 
     Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, несуть особи, винні у:
 
     погіршенні середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України;
 
     незаконному, в тому числі з порушенням вимог виданих дозволів, використанні об'єктів Червоної книги України або їх знищенні;
 
     порушенні умов утримання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, в ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших штучно створених умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження);
 
     невиконанні законних вимог посадових осіб органів державної влади, що здійснюють управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;
 
     вчиненні інших дій, що завдали шкоди тваринам і рослинам, види яких занесені до Червоної книги України.
 
     За порушення законодавства у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, особи притягаються до відповідальності згідно з законом.
 
     Шкода, завдана незаконним добуванням, знищенням або пошкодженням видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, погіршенням середовища їх перебування (зростання), відшкодовується відповідно до закону.
 
     Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання) та методика її розрахунку встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 
Р о з д і л VII
 
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ У СФЕРІ
ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РІДКІСНИХ
І ТАКИХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ,
ВИДІВ ТВАРИННОГО І РОСЛИННОГО СВІТУ, ЗАНЕСЕНИХ
ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
 
     Стаття 21. Міжнародні договори
 
     Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
     Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу.

 
Р о з д і л VIII
 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
     підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів у відповідність із цим Законом;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
     3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року N 2750-XII ( 2750-12 ) "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 686).

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3055-III

Публікації документа

 • Голос України від 14.03.2002 — № 48
 • Офіційний вісник України від 22.03.2002 — 2002 р., № 10, стор. 135, стаття 462, код акту 21754/2002
 • Урядовий кур'єр від 29.05.2002 — № 96
 • Відомості Верховної Ради України від 26.07.2002 — 2002 р., № 30, стаття 201